ddddddddddddddddddddddddd
   
 
Projekty

                         

Wykonujemy projekty budowlane w Warszawie

 

Budowa, jako realizacja obiektu budowlanego jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności

musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną

o pozwoleniu na budowę (w przypadku pewnych wymienionych w Prawie budowlanym prostych obiektów wystarczy zgłoszenie), która musi stać się decyzją ostateczną.

Prowadzenie budowy:

Budowa realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest z mocy art. 18 p.b. do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności. W przypadku budowy są to:

 

 

  • projektant
  • kierownik budowy i ewentualnie kierownicy robót
  • inspektor nadzoru inwestorskiego (w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora)


Oprócz ww. osób może okazać się niezbędnym włącznie w proces budowy innych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (art. 41 p.b.), przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy.

Budowa jest złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

Po zakończeniu realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania ukończonego obiektu budowlanego, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów – uzyskać pozwolenia na użytkowanie (decyzja administracyjna, która również musi stać się ostateczna, aby zgodnie z prawem móc użytkować obiekt budowlany).

Podstawowym elementem projektu jest zestaw rysunków architektonicznych, ukazujących kształt i wielkość budynku, jego umieszczenie na działce budowlanej, podział pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp. W późniejszych fazach projektu wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne, ukazujące rodzaj konstrukcji budynku i jej elementy, oraz rysunki instalacyjne, przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie instalacji: wodnych, elektrycznych, kanalizacji itp. Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej oraz rysunki szczegółów budowlanych (detale).


Zazwyczaj projektowanie budynku dzieli na następujące fazy:

  • projekt wstępny (koncepcyjny) - zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia i skali (np. 1:100, 1:200), służący do przedstawienia idei budynku zainteresowanym stronom i jego wstępnej akceptacji. Projekt koncepcyjny zawiera zwykle rzuty, elewacje i plan usytuowania budynku na działce.
  • projekt budowlany - jest to rozszerzony projekt wstępny, zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku w nieco dokładniejszej skali (np. 1:50, 1:100) i o większej ilości detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.
  • projekt wykonawczy - powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i służy firmie budowlanej wykonującej budynek jako podstawa do wykonywania prac i ukończenia budowy. Zawiera rzuty, przekroje i elewacje oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy, w tym rysunki detali budowlanych w dużych skalach (np. 1:20, 1:10, niekiedy nawet 1:1), jak również pełne projekty konstrukcji oraz instalacji budynku.


W Polsce uprawnienia do wykonywania projektów budynków posiadają osoby o odpowiednim wykształceniu inżynierskim (architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym itp.) oraz należące do odpowiedniego samorządu zawodowego (np. izby architektów) i przez to posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu.

Projekt budowlany jest podstawowym dokumentem wymaganym przez Prawo Budowlane, umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt ten musi być wykonany przez architekta, posiadającego odpowiednie uprawnienia. Ponieważ jest to wymóg ustawowy, więc musimy znaleźć biuro projektowe lub architekta, z którym zawrzemy umowę o wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę naszego domu.

Podstawowym dokumentem do sporządzenia projektu budowlanego, jest aktualna mapa do celów projektowych, obejmująca naszą działkę i jej otoczenie, zazwyczaj dostarczana projektantowi przez inwestora. Mapę taką uzyskujemy w składnicach map powiatowych lub miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Koszt takiej mapy nie powinien przekroczyć paruset złotych. Jeżeli mapy w składnicy nie ma, należy zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie, ale wtedy jej koszt będzie znacznie wyższy. Uzyskanie takiej mapy możemy też zlecić architektowi, w ramach umowy o wykonanie projektu budowlanego.

Zgodnie z Art. 34. ust. 1. Prawa Budowlanego, projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekomateriałową, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

Źródło: Wikipedia

 
 


 
 
Projekt i realizacja: City Media Warszawa  
  *r-Bud Projekt*, ul. Plutonowych 22, 04-404 Warszawa
  Tel./fax. (22) 612 98 81, Kom. (501) 701 698, e-mail: rbud@o2.pl